നെന്മാറ, വിത്തനശ്ശേരി വായനശാലയ്ക്കടുത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 600 മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ ഹൌസ് പ്ളോട്ടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്
code: pkdbb104

നെന്മാറ, വിത്തനശ്ശേരി വായനശാലയ്‌ക്കട‌ുത്ത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 600 മീറ്റർ ദ‌ൂരപരിധിയിൽ ഹൌസ് പ്ളോട്ട‌ുകൾ വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
(8 സെന്റ്, 6 സെന്റ്, 5.5 സെന്റ്, 7.5 സെന്റ്)
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് ഒര‌ു ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859