നെന്മാറ, പോത്തുണ്ടി ചെക്പോസ്റ്റിന് സമീപം 24 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb108

നെന്മാറ, പോത്ത‌ുണ്ടി ചെക്പോസ്റ്റിന് സമീപം 24 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 1.80 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859