നെന്മാറ പുഴക്കൽത്തറ മാരിയമ്മൻ കോവിലിന് സമീപം 18 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb135

നെന്മാറ പ‌ുഴക്കൽ‌ത്തറ മാരിയമ്മൻ കോവിലിന് സമീപം റോഡരികിൽ വീട് വയ്‌ക്ക‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ 18 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 150000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859