മുടപ്പല്ലൂർ - നെന്മാറ ബസ്സ് റ‌ൂട്ടില്‍ റോഡരികിൽ 62 സെന്റ് സ്ഥലം മൊത്തമായും ചില്ലറയായും വിൽപ്പനയ്ക്ക്.


code: pkdbb136

അയില‌ൂർ പാലമൊക്ക് – മ‌ുടപ്പല്ല‌ൂർ -നെന്മാറ ബസ്‌റ‌ൂട്ടിൽ കീഴ്‌പ്പാലയിൽ റോഡരികിൽ  62 സെന്റ് സ്ഥലം മൊത്തമായ‌ും ചില്ലറയായ‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.

ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 75000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859