പെരിന്തൽമണ്ണ മനയഴി ബസ്സ്റ്റാന്റിന് സമീപം റോഡിനടുത്ത് 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb139

പെരിന്തൽ‌മണ്ണ മനയഴി ബസ്‌സ്റ്റാന്റിന് സമീപം റോഡിനട‌ുത്ത് വീട് വയ്‌ക്ക‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 2 ലക്ഷം ര‌ൂപ
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859