നെന്മാറയിൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഹാൾ റ‌ൂം വാടകയ്‌ക്ക്
code: pkdbb143

നെന്മാറ ധനലക്ഷ്‌മി തിയേറ്ററിന് സമീപമ‌ുള്ള RJM കോം‌പ്ലക്സിനട‌ുത്ത്
1000 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ധനകാര്യസ്ഥാപനമോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമോ ത‌ുടങ്ങ‌ുവാന്‍ അന‌ുയോജ്യമായ ഹാൾ റ‌ൂം വാടകയ്‌ക്ക്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9387117087