തൃശ്ശൂർ - ആലപ്പാട് റൂട്ടിൽ തൃപ്രയാറിനടുത്ത് ചെമ്മാപ്പിള്ളിയില്‍ അഞ്ചേമുക്കാൽ സെന്റ് സ്ഥലവും 1277 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പുതിയ വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്code:tcrbb135

തൃശ്ശ‌ൂർ - ആലപ്പാട് റ‌ൂട്ടിൽ തൃപ്രയാറിനട‌ുത്ത് ചെമ്മാപ്പിള്ളിയില്‍ അഞ്ചേമ‌ുക്കാൽ സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും 1277 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് പ‌ുതിയ വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
3 ബെഡ്‌റ‌ൂം. മ‌ൂന്നില‌ും അറ്റാച്ച്‌ഡ് ബാത്ത്‌റ‌ൂം. ഒര‌ു കോമൺ ബാ‌ത്ത്‌റ‌ൂം.
1 ലിവിംഗ് റ‌ൂം, 1 ഡൈനിംഗ് റ‌ൂം, 1 കിച്ചൺ.
ക‌ുടിവെള്ളത്തിന് കിണര്‍.
ഉദ്ദ്യേശവില: 35 ലക്ഷം. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 8943788818