മലപ്പ‌ുറം കരിമ്പിൽ, കോഴിക്കോട് തൃശ്ശ‌ൂർ ഹൈവേക്കട‌ുത്ത് 96 സെന്റ് നെൽ‌പ്പാടം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്code: mlpbb155

മലപ്പുറം കരിമ്പിൽ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂർ ഹൈവേക്കടുത്ത് 96 സെന്റ് നെൽ‌പ്പാടം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.  ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 400 മീറ്റർ ദൂരപരിധിയിലാണ് സ്ഥലം.

ഉദ്ദ്യേശവില: സെന്റിന് 65000 രൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859: