കിഴക്കഞ്ചേരിയില്‍ ഒരേക്കർ സ്ഥലവ‌ും 3000 Sq ft വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്. സ്ഥലം ചില്ലറയായ‌ും വിൽ‌ക്കപ്പെട‌ുംcode: pkdbb157

കിഴക്കഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ റോഡരികിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലവ‌ും 3000 Sq ft വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്. സ്ഥലം ചില്ലറയായ‌ും വിൽ‌ക്കപ്പെട‌ും  

വില: ഒര‌ു കോടി 50 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859