പോത്ത‌ുണ്ടി നെല്ലിയാമ്പതി മെയിൻ റോഡരികിൽ 10 സെന്റ് സ്‌ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്. 5 സെന്റായ‌ും വിൽ‌ക്കപ്പെട‌ും


code: pkdbb164


പോത്ത‌ുണ്ടി നെല്ലിയാമ്പതി മെയിൻ റോഡരികിൽ 10 സെന്റ് സ്‌ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്. 5 സെന്റായ‌ും വിൽ‌ക്കപ്പെട‌ും. സ‌ുലഭമായി ജലം ലഭിക്ക‌ുന്ന സ്ഥലമാണ്. റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയാണ്.


വില: സെന്റിന് 2 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859