നെന്മാറ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കടമുറികൾ വാടകയ്ക്ക്


code: pkdbb169

നെന്മാറ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്‌ മ‌ുൻ‌പിൽ മെയിൻ റോഡരികിൽ 200Sq.ft & 100 Sq.ft കടമ‌ുറികൾ വാടകയ്‌ക്ക്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍: 944774 1859