നെന്മാറ Avitis ആശുപത്രിക്ക് 400 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ 10.45 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്Code: pkdbb101

നെന്മാറ Avitis ആശ‌ുപത്രിക്ക് 400 മീറ്റർ ച‌ുറ്റളവിൽ 10.45 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റ് ഒന്നിന് 2 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 9961348580