നെന്മാറ - ഒലിപ്പാറ റൂട്ടിൽ, അടിപ്പെരണ്ടയ്‌ക്കടുത്ത് നാലര സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും ഇരുനില വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്Code: pkdbb144

നെന്മാറ ഒലിപ്പാറ റ‌ൂട്ടിൽ, അടിപ്പെരണ്ടയ്‌ക്ക് സമീപം പ‌ൂച്ചോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിനട‌ുത്ത് റോഡരികില്‍ നാലര സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും 4 ബെഡ് റ‌ൂമോട‌ു ക‌ൂടിയ 1500 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇര‌ു നില വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: 29 ലക്ഷം. വില നെഗോഷ്യബിള്‍ ആണ്. 

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447741859