നെന്മാറ ഒലിപ്പാറ റൂട്ടിൽ, പൂച്ചോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം നാലര സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും ഇരുനില വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb144

നെന്മാറ ഒലിപ്പാറ റ‌ൂട്ടിൽ, പ‌ൂച്ചോട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം മെയിൻ റോഡിന് തൊട്ടട‌ുത്ത് നാലര സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും  4 ബെഡ് റ‌ൂമോട‌ു ക‌ൂടിയ 1500 സ്‌ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇര‌ു നില വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: 29 ലക്ഷം. വില നെഗോഷ്യബിള്‍ ആണ്. 

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447741859