നെന്മാറ Avitis ആശുപത്രിക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയിൽ, നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിൽ 6 ഏക്കർ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb102

നെന്മാറ Avitis ആശ‌ുപത്രിക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ ദ‌ൂരപരിധിയിൽ, നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിൽ 6 ഏക്കർ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 1.20 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859