നെന്മാറ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സമീപം മൂന്നര സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb105

നെന്മാറ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സമീപം മ‌ൂന്നര സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 12 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859