നെന്മാറ, അകംപാടം ചാട്ടിയോട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് സമീപം 45 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb107

നെന്മാറ, അകം‌പാടം ചാട്ടിയോട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് സമീപം 45 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 70000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859