നെന്മാറ, അവൈറ്റിസ് ആശുപത്രിക്ക് 200 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഹൌസ് പ്ളോട്ടുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്
code: pkdbb109

നെന്മാറ, അവൈറ്റിസ് ആ‍ശ‌ുപത്രിക്ക് 200 മീറ്റർ ച‌ുറ്റളവിൽ ഹൌസ് പ്‌ളോട്ട‌ുകൾ വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക് (5 സെന്റ്, 10 സെന്റ്, 15 സെന്റ്, 20 സെന്റ്)
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന്  2.5 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859