നെന്മാറ ബസ്സ്റ്റാന്റിന് തൊട്ടടുത്ത് 30 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്


code: pkdbb111

നെന്മാറ ബസ്‌സ്റ്റാന്റിന് തൊട്ടട‌ുത്ത് 30 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 20 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859