നെന്മാറ പേഴ‌ും‌പാറ, മെയിൻ റോഡിന് സമീപം 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
code: pkdbb130

നെന്മാറ പേഴ‌ും‌പാറ, മെയിൻ റോഡിന് സമീപം, റോഡിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് ഒര‌ു ലക്ഷത്തി അറ‌ുപത്തിയഞ്ചായിരം. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859