നെന്മാറ കയറാടിയില്‍ മെയിന്‍ റോഡിന് സമീപം 5 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.code: pkdbb131

നെന്മാറ ഒലിപ്പാറ റ‌ൂട്ടില്‍ കയറാടി മദർ തെരേസ പാറപ്പള്ളിയ‌ുടെ സമീപം മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് 100 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ 5 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് ഒര‌ു ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859