നെന്മാറ പേഴ‌ും‌പാറ, മെയിൻ റോഡിനടുത്ത് 10 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്code: pkdbb132

നെന്മാറ പേഴ‌ും‌പാറ, മെയിൻ റോഡിന് സമീപം, റോഡിൽ നിന്ന് 250 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ 10 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് ഒര‌ു ലക്ഷത്തി അന്‍‌പതിനായിരം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്. 
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859