ചാത്തമംഗലം കൊല്ലയൻകാട്ടിൽ 25 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്.


code: pkdbb137

ചാത്തമംഗലം കൊല്ലയൻ‌കാട് ഗ്രീൻ വാലി കോളനിയിൽ 25 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 85000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859