ചാത്തമംഗലം സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് 300 മീറ്റർ അകലെ പാണ്ടാംകോടിൽ 13 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്.


code: pkdbb138

ചാത്തമംഗലം സ്‌ക‌ൂളിൽ നിന്ന് 300 മീറ്റർ അകലെ റോഡിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ ഉള്ളിൽ പാണ്ടാം കോടിൽ 13 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 85000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859