നെന്മാറ, പോത്തുണ്ടി – നെല്ലിയാമ്പതി റൂട്ടിൽ അകംപാടം പള്ളിക്ക് പുറകിലായി 30 സെന്റ് പൊറ്റ സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്


code: pkdbb140

നെന്മാറ, പോത്ത‌ുണ്ടി – നെല്ലിയാമ്പതി റ‌ൂട്ടിൽ അകം‌പാടം പള്ളിക്ക് പ‌ുറകിലായി 30 സെന്റ് പൊറ്റ സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 35000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.  
ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859