ആലത്ത‌ൂർ, തൃപ്പാള‌ൂർ - നെന്മാറ ബസ്സ്‌ റ‌ൂട്ടിൽ പ‌ുതിയങ്കത്തില്‍ ഫ‌ുൾ ഫർണീഷ്‌ഡ് ഫ്ളാറ്റ‌ുകൾ വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്

code: pkdbb142

ആലത്ത‌ൂർ, തൃപ്പാള‌ൂർ - നെന്മാറ ബസ്സ്‌ റ‌ൂട്ടിൽ പ‌ുതിയങ്കം വേലക്കണ്ടത്ത് ഫ‌ുൾ ഫർണീഷ്‌ഡ് ഫ്ളാറ്റ‌ുകൾ മൊത്തമായി വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
50 ലക്ഷം ര‌ൂപ വരെ വിലയ‌ുള്ള പറമ്പ് എക്സ്ചേഞ്ചിന‌ും താത്പര്യമ‌ുണ്ട്.

7.16 സെന്റ് സ്ഥലത്ത്. 750 സ്ക്വ. ഫീറ്റിൽ 2 ബെഡ്‌റ‌ൂം വീതമ‌ുള്ള 6 ഫ്ലാറ്റ‌ുകളാണ‌ുള്ളത്. റ‌ൂഫ് ടോപ്പ‌ുണ്ട്.  5 – 6 കാറ‌ുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യ‌ുവാന‌ുള്ള സൌകര്യം. 2 കട്ടിൽ, സെറ്റി, ഡൈനിംഗ് ടേബിൾ, ഫർണീഷ്‌ഡ് കിച്ചൺ, ഫ‌ുൾ കബോഡ്, എല്ലാ വിധ ഇന്റീരിയർ വർക്ക‌ുകള‌ും ത‌ുടങ്ങി ഫ‌ുൾ ഫർണ്ണീഷ്‌ഡ് ഫ്ളാറ്റ‌ുകളാണ്.


ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: 1 കോടി 30 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9447620035