പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നെന്മാറ – തൃശ്ശ‌ൂർ ഹൈവേയ്‌ക്ക് സമീപം ഗോമതിയിൽ വീട് വയ്‌ക്ക‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ 5 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്code: pkdbb145

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നെന്മാറ ഗോമതിയിൽ  നെന്മാറ – തൃശ്ശ‌ൂർ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ ഉള്ളിലായി വീട് വയ്‌ക്ക‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ 5 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.
ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 75000 ര‌ൂപ
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859