തൃശ്ശ‌ൂര്‍ - കൊടകര റൂട്ടിൽ സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനു സമീപം വീട് വയ്ക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്code:tcrbb131

തൃശ്ശ‌ൂർ - കൊടകര റ‌ൂട്ടിൽ സഹൃദയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന‌ു സമീപം വീട് വയ്‌ക്ക‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ 15 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.

റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ്. 3 കിലോമീറ്ററിന‌ുള്ളില്‍ സ്‌ക‌ൂള‌ുകൾ ബാങ്ക‌ുകൾ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ എന്നിവയ‌ുണ്ട്. കല്ലേറ്റിൻ കരയിൽ നിന്ന് 3 കിലോ മീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഥലം.

ഉദ്ദ്യേശ വില: സെന്റിന് 2 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859