തൃശ്ശ‌ൂർ കൊട‌ുങ്ങല്ല‌ൂർ - ഗ‌ുര‌ുവായ‌ൂർ റ‌ൂട്ടിൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 600 മീറ്റർ ദ‌ൂരപരിധിയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് പനങ്ങാടില്‍ (എസ്. എൻ പ‌ുരം) 8 സെന്റ്, 5 സെന്റ്, 4 സെന്റ് എന്നിങ്ങനെ പ്ലോട്ടുകള്‍ വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്code: tcrbb148

തൃശ്ശ‌ൂർ കൊട‌ുങ്ങല്ല‌ൂർ - ഗ‌ുര‌ുവായ‌ൂർ റ‌ൂട്ടിൽ ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 600 മീറ്റർ ദ‌ൂരപരിധിയിൽ കൊട‌ുങ്ങല്ല‌ൂരിനട‌ുത്ത് പനങ്ങാടില്‍ (എസ്. എൻ പ‌ുരം) 8 സെന്റ്, 5 സെന്റ്, 4 സെന്റ് എന്നിങ്ങനെ പ്ലോട്ടുകള്‍ വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.

റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ സ്‌ക്വയർ പ്ലോട്ടാണ്. ജലലഭ്യതയ‌ുള്ള പ്രദേശം. ക‌ുടിവെള്ളത്തിന് പൈപ്പ്ലൈൻ സൌകര്യവ‌ും ഉണ്ട്.
ഒര‌ു കിലോമീറ്റർ ച‌ുറ്റളവിൽ സ്‌ക‌ൂള‌ുകൾ ബാങ്ക‌ുകൾ, സ‌ൂപ്പർ മാർക്കറ്റ‌ുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ആരാധനാലയങ്ങൾ.

ഉദ്ദ്യേശ്യ വില: സെന്റിന് 2.60 ലക്ഷം. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.
വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9846162244