പല്ലശ്ശന ടൌണിൽ നിന്ന് 3 കി.മീ ചുറ്റളവിൽ 7 സെന്റ് പറമ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

 


code: pkdbb156


പല്ലശ്ശന ടൌണിൽ നിന്ന് 3 കി.മീ ച‌ുറ്റളവിൽ 7 സെന്റ് പറമ്പ് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്

സ്‌ക്വയർ പ്ലോട്ടാണ്,  റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ, ക‌ുടിവെള്ളത്തിന് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ, 

വില സെന്റിന്: 75000 ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍: 944774 1859