ചെമ്മന്തോട് – നെല്ലിച്ചോട് റ‌ൂട്ടിൽ 15 സെന്റ് പറമ്പ് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്

  


code: pkdbb163


ചെമ്മന്തോട് – നെല്ലിച്ചോട് റ‌ൂട്ടിൽ 15 സെന്റ് പറമ്പ് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്.

വില: സെന്റിന് 1. 5 ലക്ഷം ര‌ൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 94477 41859