നെന്മാറ, ചെമ്മന്തോട് - നെല്ലിച്ചോട് റൂട്ടിൽ പതിനൊന്നര സെന്റ് സ്ഥലവും ഓടിട്ട വീടും വിൽപ്പനയ്ക്ക്code: pkdbb166


നെന്മാറചെമ്മന്തോട് - നെല്ലിച്ചോട് റ‌ൂട്ടിൽ പതിനൊന്നര സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും ഓടിട്ട വീട‌ും വിൽപ്പനയ്‌ക്ക്

വീടിന്റെ മേൽക്ക‌ൂര പ‌ുതിയതാണ്

ക‌ുടിവെള്ളത്തിന് കിണർജലനിധി പൈപ്പ്പോത്ത‌ുണ്ടി പൈപ്പ് ലൈൻ.

സ്ഥലത്ത് തെങ്ങ‌ുകൾ മറ്റ് ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ വളര‌ുന്ന‌ു.

വില: 15 ലക്ഷം ര‌ൂവില നെഗോഷ്യബിളാണ്

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859