നെന്മാറ, ചെമ്മന്തോടിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ 13 സെന്റ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്

 


code: pkdbb167

നെന്മാറ, ചെമ്മന്തോടിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ 13 സെന്റ് സ്ക്വയർ പ്ലോട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക്

വില: സെന്റിന് 1. 5 ലക്ഷം രൂപ. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 944774 1859