വടക്കഞ്ചേരി ടൌണിൽ കടമ‌ുറി വാടകയ്‌ക്ക്code: pkdbb175 

വടക്കഞ്ചേരി ടൌണിൽ വി.വി.ആർ. മാർക്കറ്റിന് സമീപം രാജാ കോം‌പ്ലക്സിൽ കട മ‌ുറി വാടകയ്‌ക്ക്.

വിവരങ്ങൾക്കായി വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 9961007173