വിത്തനശ്ശേരി ചാണ്ടിച്ചാലയിൽ നാലേകാൽ സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും ഓട് വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്code: pkdbb176

വിത്തനശ്ശെരി ചാണ്ടിച്ചാലയിൽ നാലേകാൽ സെന്റ് സ്ഥലവ‌ും ഓട് വീട‌ും വിൽ‌പ്പനയ്‌ക്ക്. റോഡ് സൈഡാണ്. ക‌ുടിവെള്ളത്തിന് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ.

ഉദ്ദ്യേശ വില: 12.5 ലക്ഷം. വില നെഗോഷ്യബിളാണ്.

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ  9496684036