കൊട‌ുവായ‌ൂർ ക‌ുഴൽ‌മന്ദം റോഡിൽ കൊട‌ുവായ‌ൂർ വാട്ടർ ടാങ്കിന് ‌സമീപം കടമ‌ുറി വാടകയ്‌ക്ക്

 


code: pkdbb177

കൊട‌ുവായ‌ൂർ ക‌ുഴൽ‌മന്ദം റോഡിൽ കൊട‌ുവായ‌ൂർ വാട്ടർ ടാങ്കിന് ‌മ‌ുൻ‌വശം 1st ഫ്ലോറിൽ ഓഫീസ് റ‌ൂം, സ്റ്റ‌ുഡിയോ എന്നിവ നടത്ത‌ുവാൻ അന‌ുയോജ്യമായ കടമ‌ുറി വാടകയ്‌ക്ക്

വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ:  9447477295